LEGALITY

Legality of Sei Mangkei Special Economic Zone